REGULAMIN

REGULAMIN KURSÓW PROWADZONYCH PRZEZ SZKOŁĘ PŁYWANIA MEGA

1. Kurs obejmuje 10 godzin lekcyjnych (10 x 45 minut).

2. Cena 10-cio godzinnego kursu wynosi- 350 zł./OSOBA.

3. Zadaniem kursów jest:

  • na zajęciach adaptacyjnych – adaptacja do środowiska wodnego oraz przygotowanie do kolejnego etapu – nauki pływania,
  • na kursach nauki pływania – nauczanie elementarnego pływania kraulem, na grzbiecie i na piersiach,
  • na kursach doskonalenia pływania – doskonalenie pływania stylem grzbietowym i dowolnym, nauczanie pływania stylem klasycznym i motylkowym.

4. Wstęp na pływalnię posiadają osoby umyte pod natryskami, ubrane w strój kąpielowy i czepek pływacki, które dokonały wpłaty za kurs.

5. Przed rozpoczęciem kursu pełnoletni uczestnik lub opiekun dziecka zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na uczestnictwo w zajęciach Szkoły Pływania.

6. W przypadku nie przedstawienia aktualnego zaświadczenia lekarskiego, Profesjonalne Studio Rekreacji „Mega”, które jest organizatorem kursów, nie bierze odpowiedzialności za ewentualne następstwa złego stanu zdrowia kursanta.

7. Opuszczenie w czasie trwania kursu, 2 jednostek lekcyjnych jest traktowane jako losowe, bez możliwości zwrotu kosztów oraz odbycia zajęć w innym terminie.

8. Każda następna nieobecność kursanta (3,4,5,itd.) jest możliwa do rozliczenia lub odrobienia w innym terminie jeżeli:

  • nieobecność jest wywołana chorobą, udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim,
  • po zakończeniu choroby zostanie przedstawione zaświadczenie lekarskie.

9. W przypadku niespełnienia warunków pkt. 8 niniejszego regulaminu nie przewiduje się możliwości odrobienia opuszczonych zajęć.

10. Ze względów organizacyjnych i merytorycznych odrobienie usprawiedliwionych nieobecności może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu terminów. W przypadku kontynuacji zajęć nieobecności wynikające z rozliczenia (pkt. 8) pomniejszają wpłatę następnego kursu.

11. Zwrot kosztów za kurs może nastąpić jedynie w przypadku choroby, udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, uniemożliwiającej uczestnictwo w następnych edycjach kursów.

12. Przy zwrocie kosztów potrąca się 20 % ceny kursu jako koszty manipulacyjne oraz wartość odbytych zajęć.

13. W razie nieodbycia się zajęć z przyczyn obiektywnych (np. awaria urządzeń basenowych), kurs zostanie przedłużony o taką samą ilość jednostek lekcyjnych.

14. Dokonanie wpłaty za kurs jest równoznaczne z przyjęciem powyższego regulaminu i akceptacją warunków.

15. Warunkiem kontynuacji zajęć na kolejnych kursach jest dokonanie wpłaty na ostatnich zajęciach bieżącego kursu. W przeciwnym wypadku miejsce może być odstąpione osobom oczekującym na listach rezerwowych.

16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany instruktorów prowadzących zajęcia oraz terminów zajęć z przyczyn losowych tj. choroba instruktora, awaria urządzeń grzewczych itp.

17. Zajęcia mają charakter grupowy – maks. ilość osób w grupie – 8 na 1 instruktora.

18. Zniszczenie lub zagubienie klucza do szafki – 100 zł. (dot. Basenu MICHAŁ)

19. W przypadku jakichkolwiek zmian jak awaria, odwołanie zajęć lub inne komunikacja z klientem jest przez informacje publikowane na naszej stronie (HOME, TERMINY ZAJĘĆ). Nie prowadzimy informacji telefonicznej, sms czy mail. Dlatego przed zajęciami prosimy o sprawdzanie aktualnych komunikatów. Strona FB służy wyłącznie na potrzeby organizowanych obozów.

 

www.megaplywanie.pl